Revista de medicină de urgență respectă recomandările ICMJE (International Committee of Medical Journals Editors - http://www.icmje.org/).

Se recomandă pentru articolele originale folosirea structurii următoare : Introducere, Metode, Rezultate și Discuții.  Alte tipuri de articole (meta-analize, prezentări de caz, referate generale, practică medicală, editoriale, imagini în medicina de urgență) pot necesita modificări ale structurii mai sus prezentate.

            Pentru a crește calitatea și transparența cercetării în medicină recomandăm folosirea check-list-urilor pentru diferitele tipuri de articole : http://www.equator-network.org/

            În cazul studiilor clinice recomandăm înscrierea acestora în registrele disponibile (https://clinicaltrials.gov/, https://www.clinicaltrialsregister.eu/, http://www.who.int/ictrp/en/ etc.)

            Fiecare articol va fi precedat de o scrisoare de intenție adresată editorului șef, unde se va descrie pe scurt articolul și se va specifica secțiunea pentru care este propus. În cazul în care informațiile din articol au mai fost prezentate la conferințe, congrese etc se vor preciza titlul, data și locația acestor evenimente. Nu vor fi acceptate articole care au mai fost publicate anterior (cu excepția prezentărilor de la congrese, conferințe etc și publicarea rezumatului în volumele speciale dedicate acestor manifestări).

 

Pregătirea manuscrisului 

            Articolele vor fi redactate de preferat în programul Microsoft Word pe pagini în format A4, cu caractere de 12 și spațiere la 2 rânduri. Numerotarea paginilor se va face începând cu pagina care conține titlul.

            Fiecare articol va respecta următoarele secțiuni :

a.     Pagina de titlu

-       Titlul

-       Informații despre autori (numele întreg, titlurile profesionale și academice, afilierea la asociații și organizații profesionale, instituția/departamentul unde s-a desfășurat cercetarea, datele de contact ale autorului desemnat pentru corespondență – adresă, număr de telefon, e-mail)

-       Disclaimer dacă este cazul (exemplu : dacă afirmațiile din articol sunt personale și nu reflectă poziția oficială a instituției)

-       Sursa de finanțare (daca este cazul)

-       Declararea unui potențial conflict de interese 

b.    Rezumatul va conține un sumar al fiecărei secțiuni importante a articolului : Introducere, Materiale și Metodă, Rezultate și Discuții. Astfel va sublinia obiectivele și scopul studiului cu descrierea metodologiei folosite și va rezuma rezultatele și principalele concluzii. Nu se vor prezenta informații care nu sunt conținute în text sau concluzii care nu reies din rezultatele prezentate și nu se vor cita referințele bibliografice. 

c.     Introducerea prevede contextul studiului și prezintă cât mai clar natura și scopul problemei investigate. Va trece în revistă literatura cea mai semnificativă care poate orienta cititorul asupra temei prezentate.

d.    Materiale și Metode

-       Se va prezenta metodologia folosită astfel încât experimentul sau studiul să poată fi repetat de ce care doresc pentru a se obține date similare

-       Se va descrie clar selecția participanților, criteriile de includere, criteriile de excludere etc

-       Se va specifica clar obiectivele primare și secundare

-       În cazul în care metoda folosită este nouă sau nepublicată anterior, se dau toate detaliile, altfel se citează doar sursa unde este descrisă

-       Pentru materiale se va relata toate specificațiile tehnice ale echipamentelor folosite, reactivi și substanțele folosite (se evită folosirea denumirilor comerciale, cu excepția situației în care există diferențe semnificative)

-       Se menționează analizele statistice folosite și tipul de software folosit 

e.     Rezultate

-       Se prezintă rezultatele în secvență logică în text, tabele, figuri cu evidențierea celor mai importante dintre ele.

-       Se recomandă evitarea repetiției datelor din tabele/figuri în text

-       Se rezumă cele mai importante observații

-       Se recomandă prezentarea rezultatelor atât în valoare absolută cât și în valoare procentuală cu specificarea semnificației statistice fără a se comenta rezultatele. 

f.      Discuții

-       Se recomandă a se începe discuția cu rezumarea rezultatelor esențiale și comentarea explicațiilor posibile 

-       Se compară datele obținute (în concordanță sau nu) cu cele din literatura de specialitate publicată anterior

-       Se evidențiază aspectele noi relevante observate în studiu

-       Se menționează limitările studiului și se discută implicațiile practice și teoretice ale studiului și posibilitatea de cercetare ulterioară

-       Se termină capitolul de discuții cu un scurt sumar sau o concluzie care pune în evidență semnificația lucrării prezentate. 

g.     Mulțumiri

-       Se adresează mulțumiri celor care au participat la realizarea lucrării, dar nu suficient pentru a purta calitatea de autor. 

h.    Referințe bibliografice

-       Bibliografia se va dactilografia la două rânduri cu citațiile în ordinea apariției în text și NU alfabetic.

-       Pentru articolele cu mai mult de șase autori se vor trece primii șase urmați de sintagma et al.

-       Se vor nota și datele nepublicate, comunicate personal autorilor, cu acordul scris al celor care comunică informațiile

-       Se pot cita și date de pe Internet cu notarea adresei exacte a site-ului și data accesării acestuia

-       Pentru detalii suplimentare despre bibliografie : http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html 

i.      Tabele, figuri și unități de măsură

-       Tabelele și figurile se vor numerota și se va face referință la ele în text în ordinea apariției, ulterior se vor pune pe pagini separate după bibliografie

-       Fiecare tabel și figură va avea titlu individual

-       Imaginile digitale vor fi în format adecvat pentru publicare (calitate bună)

-       Pentru unitățile de măsură se va folosi sistemul metric (metru, kilogram, etc), în plus se va folosi temperatura în grade Celsius, tensiunea arterială în mmHg.

  

Recenzia și publicarea

Procesul de recenzie este strict confidențial și implică o fază inițială în care fiecare material este analizat de un editor. Dacă manuscrisul nu este considerat corespunzător va fi respins. În caz contrar se trimite la un referent de specialitate care va comunica editorului decizia sa împreună cu eventualele modificări. Editorul va face cunoscute autorului responsabil cu corespondența toate deciziile luate în legătură cu manuscrisul.

Manuscrisele acceptate pentru publicare vor fi editate în conformitate cu politica revistei, astfel încât să se asigure o minimă uniformitate a stilului. Autorul va primi o variantă finală a manuscrisului după care nu se vor mai putea face modificări.

Editorul sau referentul are dreptul să solicite datele originale care stau la baza manuscrisului pentru o mai bună recenzie, aceste date fiind confidențiale, nefiind folosite decât pentru elucidarea problemelor apărute și urgentarea recenziei.

Manuscrisele aprobate pentru publicare devin proprietatea revistei care va deține din acel moment drepturile de autor.

 Instrucțiuni pentru autor în format PDF